Terrazza MC Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Onze factuur is contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onze prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW. Alle bankkosten zijn lastens de klant.

2. Indien de factuur niet of slechts gedeeltelijk betaald wordt binnen de 15 dagen na datum factuur, zal van rechtswege het totaal bedrag van de factuur vermeerderd worden met een nalatigheidsinterest van 12% per maand. Tevens zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de totale factuurschuld.

3. Bij niet betaling van de factuur zullen alle bijkomende kosten en taksen ten laste vallen van de koper, met inbegrip van alle gerechtskosten, niets uitgezonderd.

4. De firma Terrazza MC neemt geen enkele verantwoordelijkheid bij:
a. het uitwaaien of uitregenen van het wit zand
b. het verkleuren van het wit zand
c. het ontkiemen van onkruid
d. witte uitslag
e. verzakkingen van het gereinigde oppervlakte
f. fouten die geen verband hebben met de beroepskennis.
De verantwoordelijkheid is altijd beperkt tot het totaal bedrag van de factuur.
Alle klachten betreffende de uitgevoerde werken en of geleverde materialen dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.

5. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken en hoven van Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Terrazza MC cvba - Boskapellaan 6,9080 Lochristi - BelgiŽ - Tel.'s:+32 475 308432 / 97 / 27